Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2301) i Rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2302), informuję, że od dnia 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r.  ograniczone zostaje funkcjonowanie szkół podstawowych. 

Dla uczniów klas I-VIII zajęcia lekcyjne realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zasady nauki zdalnej reguluje Regulamin zasad pracy i nauki zdalnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Browym.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian – w trybie stacjonarnym.

 

 

Na wniosek rodzica,  dla uczniów klas I-III , którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tym okresie  odbywać się będą zajęcia opiekuńcze w szkole.

Dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w trybie zdalnym w miejscu zamieszkania,  można zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić tym uczniom realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.

Dla uczniów klasy VIII można zorganizować na terenie szkoły konsultacje z przedmiotów zdawanych na Egzaminie Ósmoklasisty.

W przypadku trudności ze sprzętem komputerowym szkoła może użyczyć uczniom/nauczycielom komputer, laptop lub tablet.

Od dnia 20.12.2021r. nastąpi zmiana organizacji dowozu autobusem szkolnym dzieci z oddziału przedszkolnych. Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłoszenie potrzeb w tym zakresie do wychowawców grup.

Przypominamy również o zgłaszaniu nieobecności dzieci korzystających z obiadów.

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2021r. do 31.12.2021r.

W tym czasie zajęcia lekcyjne w kl. I-VIII nie będą się odbywać.

W przypadku pytań i trudności prosimy o kontakt telefoniczny 22 794 34 05 w godz. 8:00-14:00.

 

Iwona Łyczkowska

dyrektor szkoły

 

Informacje MEiN dostępne  tutaj

Regulamin SPPB