REGULAMIN

ZASADY PRACY I NAUKI ZDALNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POPOWIE BOROWYM

w roku szkolnym 2020/2021Podstawa prawna:

Ustawa – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2020r. poz. 910)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493 z późn, zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1394)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1389)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020r. poz. 1830)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 19  (Dz.U. z 2020r. poz. 1859)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 187

  • 1
    Postanowienia ogólneI. Regulamin kształcenia na odległość określa:
1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość.
2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami.
3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

  • 2
    Postanowienia szczegółowe1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania1.1. Zajęcia lekcyjne realizowane są w formie zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ogłoszonym w odpowiednim rozporządzeniu lub ustalonym przez dyrektora szkoły w związku z rozwojem  sytuacji epidemiologiczną na terenie szkoły.

1.2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka.

1.3. Wszystkie zadania szkoły i zajęcia wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1.4. Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów opracowanych, wskazanych i udostępnionych przez nauczyciela:
a) także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych i audycji radiowych;
1.5. Nauczyciele są zobowiązani prowadzić lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne. Ustala się do korzystania w SPPB:

a) www.epodreczniki.pl  (wirtualne klasy/grupy, wideokonferencje, komunikator, materiały do zajęć itp.)

b) ZOOM

c) formularze interaktywne

d) padlety, aplikacje, platformy wybrane przez nauczyciela.
1.6. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych;
1.7. Formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów;
1.8. Wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;
1.9. Odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia.

1.10. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły;
1.11. Na stronie www.sppb.pl w zakładce e-SPPB (e-świetlica, e-pedagog, e-biblioteka, e-logopeda, e-8_egzamin, itp.)  zamieszczone są bieżące materiały informacyjne i pomocnicze dla rodziców, uczniów i nauczycieli.


2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

2.1. Dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami
2.2. Wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły;
2.3.. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje;
2.4. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły;
2.5. Możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy tj. ZOOM

2.6. Wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły;
2.7. Wychowawcy i nauczyciele prowadzą korespondencję z uczniami i rodzicami poprzez e-dziennik. Na pytania wysłane do godz. 15:00 nauczyciele odpowiadają niezwłocznie.
2.8. Na potrzeby zdalnych konsultacji utworzona zostaje skrzynka mailowa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na którą można wysyłać zapytania, w temacie wiadomości wpisując imię i nazwisko nauczyciela, do którego kierowane jest zapytanie;
2.9. Wychowawcy pozostają również w kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów;

a) W trakcie funkcjonowania szkoły w ograniczonym zakresie uruchomiony zostaje dodatkowy numer telefonu – informacja zostaje przekazana rodzicom w oddzielnym komunikacie oraz na szkolnej stronie internetowej.
2.10. Uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań – na potrzeby konsultacji nauczyciel wyznacza dodatkowe spotkanie online.
2.11. Nauczyciel realizuje swoje zadania wynikające z planu zajęć i planu pracy na terenie szkoły, korzystając ze sprzętu szkolnego, jednak w uzasadnionych przypadkach może wykonywać swoje zadania z innego miejsca.

2.12. Ustala się dyżury telefoniczne nauczycieli specjalistów (pedagog, logopeda, nauczyciel terapeuta pedagog. itp.),  wychowawców klas,  a także biblioteki szkolnej– informacja zostaje przekazana rodzicom w oddzielnym komunikacie oraz na szkolnej stronie internetowej.

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania i zajęć  w poszczególnych oddziałach

3.1. Materiał do zajęć z poszczególnych przedmiotów zamieszczany będzie przez nauczycieli w module „zadania domowe” z częstotliwością 3 razy w tygodniu dla zajęć, które są w tygodniowym wymiarze 5 godzin, 2 razy w tygodniu dla zajęć, które są w tygodniowym w wymiarze 4-3 godzin, 1 raz w tygodniu dla zajęć, które są w tygodniowym w wymiarze 2-1 godzina, 1 raz tyg. dla innych zajęć (zaj. dydaktyczno-wyrównawcze, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań itp.).

a) do pracy zdalnej ustala się platformę epodreczniki.pl (dane do logowania dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają konta na platformie , dostępne są w sekretariacie szkoły).

b) przynajmniej połowa zdalnych zajęć lekcyjnych powinna być zrealizowana podczas spotkania online z uczniami (ZOOM)

- podczas logowania uczeń podaje swoje imię i pierwszą literę nazwiska

- jeśli niemożliwa jest identyfikacja ucznia nauczyciel może nie dołączyć uczestnika do spotkania

- w przypadku braku mikrofonu/głosu lub kamery/wizji podczas spotkania online uczeń powinien informować o swojej obecności korzystając z „chatu” dostępnego na platformie lub w inny sposób ustalony z nauczycielem

c) wykorzystuje się inne metody i techniki pracy na odległość, wybrane przez nauczycieli, zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
3.2. Materiał z poszczególnych przedmiotów powinien być tak dobrany, żeby czas realizacji odpowiadał rozkładowi w tygodniowym planie zajęć, zgodnego z ramowym planem nauczania.

a) spotkanie lekcyjne online powinno jednorazowo trwać 30-40 minut.

3.3. Nauczyciele przesyłają zagadnienia łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
3.4. Nauczyciele uczący w danej klasie zamieszczają materiały najpóźniej do godziny 10:00 z zaplanowanych ma dany dzień zajęć.

- wyjątek stanowią dane do logowania na spotkanie on-line, które powinny być podane z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3.5. Wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy na każdy kolejny tydzień kontrolując ilość zadawanych prac, formę ich wykonania i obciążenie uczniów danego dnia. Jeśli uzna, że ilość materiału i zajęć jest za dużym obciążeniem dla uczniów, to konsultuje z nauczycielami co można przełożyć na kolejny dzień czy tydzień lub w jaki inny sposób zrealizować daną partię materiału.
3.6. W trakcie tygodnia nie można dokładać nowego materiału/lekcji, która nie była ujęta w tygodniowym planie pracy danej klasy.

3.7. Wszystkie zadania szkoły, określone jako zadania statutowe a także działania zaplanowane na dany rok szkolny, w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, realizuje się w formie zdalnej.


4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1.1. Regularnego odnotowania tematów lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy
1.2. We wpisie frekwencyjnym na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: zn – zdalne nauczanie.

- uczniowie nieobecni na spotkaniach on-line, którzy nie zgłoszą nieobecności (najpóźniej do godz. 15:00 w dniu spotkania), otrzymują nieobecność.
1.3. Realizacji podstawy programowej;
1.4. Dostosowania treści i metod pracy do możliwości uczniów, warunków pracy i nauki, dostępu do internetu, sprzętu multimedialnego itp.

1.5. Przesyłania cotygodniowego raportu przygotowanego (link do raportu wysyłany przez dyrektora szkoły)

5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

 Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość.


6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1. Podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę
2. Nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje za co w danym tygodniu uczeń może być oceniony,
3. Prace, które mają zostać ocenione przesyłane są na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

4. Wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 14 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
5. Inne zasady oceniania reguluje Statut Szkoły.

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

1. Obowiązują zasady i terminy  ustalone w Statucie Szkoły.

2. Wszystkie działania związane z powyższym można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

  • 3
    Postanowienia końcoweNiniejszy regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.