ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – praca na dotychczasowych zasadach z zachowaniem aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Klasy I-III

- do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.

- zajęcia w formie stacjonarnej według obowiązującego planu lekcji (dokonane zmiany – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla ucz. kl. II i III przeniesione na 5 i 6 lekcję w środę, zajęcia koła czytelniczego dla uczniów z kl. III będą odbywać się w piątki na 1 lekcji – zmiany obowiązują tylko uczestników tych zajęć);

- autobus szkolny:

DOWÓZ:

 pn-pt. na godz. 8:00

ODWÓZ:

pn, wt, czw. pt. – 12:45

śr. – 12:45 i 14:20

- rodzice uczniów kl. I-III, którzy wypożyczyli sprzęt komputerowy na okres nauki zdalnej zobowiązani są do jego niezwłocznego zwrotu.

- przerwy odbywają się nie rzadziej niż co 45 minut;

- uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela, prowadzącego zajęcia, z zachowaniem zasady utrzymania dystansu społecznego;

- na korytarzach szkolnych i strefach wspólnego przebywania wszystkich obowiązuje stosowanie osłony nosa i ust (rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę)

- podczas każdej przerwy międzylekcyjnej sale są wietrzone;

- rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci pozostają w strefie wspólnego przebywania , z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m.

- dzieci powinny być przyprowadzane/odbierane przez osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

- obowiązują zasady sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-II szkół podstawowych z uwzględnieniem specyfiki organizacji zajęć (np. klasy łączone, odjazd autobusem szkolnym itp.)

- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej odbywają się zgodnie z planem.

- godziny świetlicy szkolnej zostały dostosowane do planu zajęć ( w tym dowozu i odwozu) uczniów  klas I-III, w przypadku potrzeby  korzystania ze świetlicy w innych godzinach, prosimy o niezwłoczny kontakt.

- dyżury pedagoga szkolnego odbywają się w formie stacjonarnej i online według harmonogramu, który zostanie opublikowany na szkolnej tronie www.

- dyżury biblioteki szkolnej odbywają się według harmonogramu, który zostanie opublikowany na szkolnej tronie www.

- od 18.01.2021 ponownie uruchomiamy dodatkowy numer telefonu na potrzeby sytuacji nagłych związanych z sytuacją pandemii oraz na potrzeby nauki zdalnej – informacje na szkolnej stronie www.

 

Klasy IV-VIII

- zajęcia odbywają się w formie zdalnej, według obowiązującego regulaminu pracy i nauki zdalnej, z zachowaniem zasady – co najmniej połowa zajęć z każdego przedmiotu powinna być przeprowadzona w formie online, pozostałe za pomocą innych metod i technik  komunikacji na odległość. UWAGA – wszystkie godziny zajęć z ramowego, tygodniowego planu zajęć są realizowane zgodnie z programem nauczania.

- w przypadku problemów technicznych związanych z nauką zdalną prosimy o kontakt ze szkołą

- na terenie szkoły obowiązują zasady sanitarne MEiN, MZ i GIS z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania szkoły.

- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej odbywają się zgodnie z planem w formie stacjonarnej dla kl. 0-III, w formie zdalnej dla klas IV-VIII.

- w przypadku trudności w nauce uczniowie kontaktują się z nauczycielami przedmiotów poprzez e-dziennik.

- obowiązują  zasady oceniania zawarte w Statucie Szkoły

- dyżury pedagoga szkolnego odbywają się w formie stacjonarnej i online według harmonogramu, który zostanie opublikowany na szkolnej tronie www.

- dyżury biblioteki szkolnej odbywają się według harmonogramu, który zostanie opublikowany na szkolnej tronie www.

- od 18.01.2021 ponownie uruchomiamy dodatkowy numer telefonu na potrzeby sytuacji nagłych związanych z sytuacją pandemii oraz na potrzeby nauki zdalnej – informacje na szkolnej stronie www.

- bieżące informacje, artykuły dotyczące bezpieczeństwa w sieci i nauki zdalnej publikowane są na stronie internetowej szkoły.

 

W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły, uruchomiony został system monitoringu zewnętrznego i elektronicznego systemu wejść.

Informacje techniczne i organizacyjne znajdują się przy wejściach do budynku.

 

Inne  informacje i   wytyczne sanitarne  tutaj

 

Dyrektor szkoły

I.Łyczkowska